Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1- VERİ BAŞVURU FORMU KAPSAMI

İşbu başvuru formu ONH İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. tarafından 6098 sayılı KVKK 11 nci maddesi kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2- VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

İşbu form ile yapılacak başvurulara ilişkin veri sahibinin 6698 sayılı kanunun 11 nci kapsamında sahip olduğu haklar aşağıda listelenmiştir:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme

3- VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU YÖNTEMİ

A- ŞAHSEN BAŞVURU

Başvuru veri sahibinin Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. D1 Blok APT. No:274 / 8-16 Çankaya /ANKARA Adresine başvuru sahibinin kimliğini açıklayıcı bir belge ve başvuru formunun ıslak imzalı bir sureti ile bizzat yapacağı başvuru ile gerçekleştirilir.

B- İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA VEYA NOTER YOLUYLA BAŞVURU

Başvuru veri sorumlusunun Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. D1 Blok APT. No:274 / 8-16 Çankaya /ANKARA adresine gönderilecek başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını içeren iadeli taahhütlü posta veya noter tebligatı vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

C- KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) YOLUYLA BAŞVURU

Başvuru veri sorumlusunun onh@hs01.kep.tr Kep adresine başvuru formunu başvurana ait Kep adresi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

D- GÜVENLİ ELEKTRONİK MZA, MOBİL İMZA VERİ SORUMLUSU SİSTEMİNDE KAYIT E-POSTA ADRESİ YOLUYLA BAŞVURU

Başvuru veri sorumlusunun info@onhinsaat.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

4- VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE TALEPLER

Veri Sahibinin başvurusunun neticelendirilmesi amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin veri sahibi tarafından doldurulması gerekmektedir.

 Ad ve Soyad                                                     :

T.C. Kimlik Numarası                                    :

Yabancılar için Pasaport/TC No                :

Kimlik Numarası                                             :

Tebligata Esas Adres                                     :

Telefon Numarası                                          :

E-Posta Adresi                                                 :

Şirketimiz ile Olan İlişkisi (Çalışan, Müşteri, Ziyaretçi vb.) :

6698 Sayılı KVKK kapsamında yer alan taleplerinizi aşağıda yer alan bölümde detaylıca belirtiniz.

TALEPLER                                           :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- VERİ SAHİBİ BAŞVURUSUNUN SONUÇLADIRILMASI VE BİLDİRİMİ

Kişisel veri sahiplerinin başvuruları Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. Maddesi uyarınca şirketimize tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin cevaplar yazılı veya elektronik ortamda Kişisel Veri Sahiplerine iletilecektir.

Aşağıda yer alan cevap bildirim yöntemlerinden tarafınızca tercih edileni seçiniz.

1- Adresime gönderilmesini talep ediyorum.

 

 

 

2- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresime gönderilmesini talep ediyorum.

 

 
3-  Elden teslim edilmesini talep ediyorum. ( Üçüncü Kişilere teslim edilmesi için yasal vekaletname ibrazı zorunludur.  

 

Şirketimiz tarafından başvurunuzun sonuçlandırılması adına daha fazla bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde işbu formda yer alan bilgiler kullanılarak tarafınız ile iletişime geçilerek gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir.

İşbu formda yer alan bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan eder, KVKK kapsamında yapmış olduğum başvurunun işbu formda yer alan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılmasını talep ederim.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ (BAŞVURU SAHİBİ)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

ONH İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ONH İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.